ENTEGRATOR ile E-FATURA (elektronik dönüşüm) UYGULAMASI

Entegratör (Firma ve Devlet arasındaki iş/işlemleri düzenleyen) firmalar https://ebelge.gib.gov.tr/efaturaozelentegratorlerlistesi.html adresinde yayınlanmaktadır. Yazılımcı ile GİB arasındaki FİRMA dır. Test hesap ve portal ları ile manuel olarak E-Fatura vs olaylarını inceleyebilirsiniz. Kodlama aşamasında oldukça ÖNEMLİ bir yeri vardır. Bu makalede Adana Hızlı Bilişim Teknolojileri.A.Ş.’ne ait https://www.hizliteknoloji.com.tr/Home/Referans ALT YAPI larını kullanarak uygulamamızı gerçekleştireceğiz. Kısaca bundan sonra adı ENTEGRATÖR olarak geçecektir. Uygulamamız iki ana kısımdan oluşacaktır. GİDEN ve GELEN faturalar. Entegratörün Web servislerini kullanacağız

HizliService.pas               : Entegratör servisi için kullanılan prosüdür ve fonksiyonları barındıran DELPHI dosyası.

Servis Adı           https://econnecttest.hizliteknoloji.com.tr/Services/HizliService.svc

Kullanıcı Adı      hizli

Şifre                      rWBDkoA6

Test Vergi No    4620553774 (Vergi No kısaca VKN diye söyleniyor)

Mail                      defaultgb@hizlibilisimteknolojileri.net (Yazılım sahibinin mail adresi)

Fatura No yapısı: Özel bir yapısı vardır. On altı karakterli olmalıdır. Örnek fatura no PRM2020000000017. ÖN EK                üç karakterli olmalıdır (PRM gibi). Sonra dört karakterli 2020 YIL ile devam eder. Kalan 9 karakter ise fatura SIRA NO dur. Bu sıra no veritabanı tarafından verilmeli ve benzersiz olmalıdır.

HTTPRIO1 Bileşeni: Entegratöre gönderilen XML yapılarını yönetir. Gelen CEVAP bilgisini de bu bileşen yönetir.

VirtualTable1 Bileşeni: Gelen veya Giden Faturaların SORGU sonuçları için kullanılır. Tipleri aşağıdadır. UniDAC

DBGrid Bileşeni: VirtualTable ile alınan bilgileri göstermek için kullanılır. Uygulamanın TASARIM görüntüsü.

Uygulamamızın TASARIM anı DESIGN TIME görüntüsü
Uygulamamızın ÇALIŞMA anı RUN TIME görüntüsü

Kodlarımızın tamamı aşağıdadır.

unit Unit1;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, Vcl.ExtCtrls, ShellApi, Vcl.ComCtrls,
 Data.DB, MemDS, VirtualTable, Vcl.Grids, Vcl.DBGrids, Vcl.Menus,

 Soap.Rio, Soap.SOAPHTTPClient, Soap.InvokeRegistry, System.Net.URLClient, HizliService, XSBuiltIns;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Label1: TLabel;
  Panel1: TPanel;
  Label2: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  Label3: TLabel;
  Edit2: TEdit;
  Label4: TLabel;
  Edit3: TEdit;
  HTTPRIO1: THTTPRIO;
  MemoLog: TMemo;
  Panel2: TPanel;
  Label5: TLabel;
  Label6: TLabel;
  Label7: TLabel;
  ComboBox1: TComboBox;
  ComboBox2: TComboBox;
  ComboBox3: TComboBox;
  Panel3: TPanel;
  ComboBox4: TComboBox;
  DateTimePicker1: TDateTimePicker;
  DateTimePicker2: TDateTimePicker;
  RadioButton1: TRadioButton;
  RadioButton2: TRadioButton;
  Button1: TButton;
  Button3: TButton;
  Button4: TButton;
  Label8: TLabel;
  Button2: TButton;
  VirtualTable1: TVirtualTable;
  VirtualTable1AppType: TStringField;
  VirtualTable1DocumentCurrency: TStringField;
  VirtualTable1DocumentId: TStringField;
  VirtualTable1DocumentTypeCode: TStringField;
  VirtualTable1EnvelopeExp: TStringField;
  VirtualTable1EnvelopeStatus: TStringField;
  VirtualTable1EnvelopeUUID: TStringField;
  VirtualTable1IsAccount: TBooleanField;
  VirtualTable1IsArchive: TBooleanField;
  VirtualTable1IsInternetSale: TBooleanField;
  VirtualTable1IsPrinted: TBooleanField;
  VirtualTable1IsRead: TBooleanField;
  VirtualTable1IsTransferred: TBooleanField;
  VirtualTable1LocalReferenceId: TStringField;
  VirtualTable1Message: TStringField;
  VirtualTable1PayableAmount: TStringField;
  VirtualTable1ProfileId: TStringField;
  VirtualTable1SendType: TStringField;
  VirtualTable1Status: TStringField;
  VirtualTable1StatusExp: TStringField;
  VirtualTable1TargetAlias: TStringField;
  VirtualTable1TargetIdentifier: TStringField;
  VirtualTable1TargetTitle: TStringField;
  VirtualTable1TaxTotal: TStringField;
  VirtualTable1UUID: TStringField;
  VirtualTable1CancelDate: TDateTimeField;
  VirtualTable1CreateDate: TDateTimeField;
  VirtualTable1IssueDate: TDateTimeField;
  DataSource1: TDataSource;
  DBGrid1: TDBGrid;
  procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
  procedure HTTPRIO1AfterExecute(const MethodName: string; SOAPResponse: TStream);
  procedure LogEkle(Str1: String);
  procedure HTTPRIO1BeforeExecute(const MethodName: string; SOAPRequest: TStream);
  procedure FormShow(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Button4Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);

 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 Servis: IHizliService;
 Cevap: DocumentList2;
 AppType, I: Integer;
 StartDate: TXSDateTime;
 EndDate: TXSDateTime;
 TarihTipi: String;

begin
 MemoLog.Lines.Clear;

 HTTPRIO1.HTTPWebNode.GetHTTPReqResp.UserName := Edit2.Text;
 HTTPRIO1.HTTPWebNode.GetHTTPReqResp.Password := Edit3.Text;
 Servis := GetIHizliService(False, Edit1.Text, HTTPRIO1);

 if RadioButton1.Checked then
  TarihTipi := 'CreatedDate'
 else if RadioButton2.Checked then
  TarihTipi := 'IssueDate';

 StartDate := TXSDateTime.Create;
 EndDate := TXSDateTime.Create;
 StartDate.AsDateTime := DateTimePicker1.DateTime;
 EndDate.AsDateTime := DateTimePicker2.DateTime;

 Cevap := Servis.GetDocumentList(ComboBox4.ItemIndex + 1, TarihTipi, StartDate, EndDate, False, False,
  False, 'ALL');

 VirtualTable1.Close;
 VirtualTable1.Clear;
 VirtualTable1.Open;
 I := 0;

 TRY
  While length(Cevap.documents[I].DocumentId) <> 0 do
  begin
   VirtualTable1.Append;
   VirtualTable1AppType.AsInteger := Cevap.documents[I].AppType;
   // VirtualTable1CancelDate.AsDateTime := Cevap.documents[I].CancelDate.AsDateTime;
   VirtualTable1CreateDate.AsDateTime := Cevap.documents[I].CreatedDate.AsDateTime;
   VirtualTable1DocumentCurrency.AsString := Cevap.documents[I].DocumentCurrencyCode;
   VirtualTable1DocumentId.AsString := Cevap.documents[I].DocumentId;
   VirtualTable1DocumentTypeCode.AsString := Cevap.documents[I].DocumentTypeCode;
   VirtualTable1EnvelopeExp.AsString := Cevap.documents[I].EnvelopeExp;
   VirtualTable1EnvelopeStatus.AsInteger := Cevap.documents[I].EnvelopeStatus;
   VirtualTable1EnvelopeUUID.AsString := Cevap.documents[I].UUID;
   VirtualTable1IsAccount.AsBoolean := Cevap.documents[I].IsAccount;
   VirtualTable1IsArchive.AsBoolean := Cevap.documents[I].IsAccount;
   VirtualTable1IsInternetSale.AsBoolean := Cevap.documents[I].IsInternetSale;
   VirtualTable1IsPrinted.AsBoolean := Cevap.documents[I].IsPrinted;
   VirtualTable1IsRead.AsBoolean := Cevap.documents[I].IsRead;
   VirtualTable1IsTransferred.AsBoolean := Cevap.documents[I].IsTransferred;
   VirtualTable1IssueDate.AsDateTime := Cevap.documents[I].IssueDate.AsDate;
   VirtualTable1LocalReferenceId.AsString := Cevap.documents[I].LocalReferenceId;
   VirtualTable1Message.AsString := Cevap.documents[I].Messsage;
   VirtualTable1ProfileId.AsString := Cevap.documents[I].ProfileID;
   VirtualTable1SendType.AsString := Cevap.documents[I].SendType;
   VirtualTable1Status.AsInteger := Cevap.documents[I].Status;
   VirtualTable1TargetAlias.AsString := Cevap.documents[I].TargetAlias;
   VirtualTable1TargetIdentifier.AsString := Cevap.documents[I].TargetIdentifier;
   VirtualTable1TargetTitle.AsString := Cevap.documents[I].TargetTitle;
   VirtualTable1PayableAmount.AsString := Cevap.documents[I].PayableAmount.DecimalString;
   VirtualTable1TaxTotal.AsString := Cevap.documents[I].TaxTotal.DecimalString;
   VirtualTable1UUID.AsString := Cevap.documents[I].UUID;
   VirtualTable1.Post;
   Inc(I);
  end;
 EXCEPT
 END;
 VirtualTable1.Cancel;
 VirtualTable1.First;

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
 Servis: IHizliService;
 Giris: ArrayOfInputInvoiceModel;
 Cevap: ArrayOfOutputInvoiceModel;
 Sayac: Integer;
 Irsaliye: ArrayOfDespatchs;
 FaturaKalem: ArrayOfInvoiceLine;
 KalemVergi: ArrayOfLineTax;
 LineExtensionAmount: TXSDecimal;
 AllowanceTotalAmount: TXSDecimal;
 TaxInclusiveAmount: TXSDecimal;
 PayableAmount: TXSDecimal;
 CalculationRate: TXSDecimal;
 Quantity_Amount: TXSDecimal;
 Price_Amount: TXSDecimal;
 Allowance_Percent: TXSDecimal;
 Allowance_Amount: TXSDecimal;
 Price_Total: TXSDecimal;
 Tax_Base: TXSDecimal;
 Tax_Perc: TXSDecimal;
 Tax_Amnt: TXSDecimal;
 AppType, I: Integer;
 GUIDList: ArrayOfstring;
 Uid: TGuid;
 ETTN: String;

begin

 try

  MemoLog.Lines.Clear;

  HTTPRIO1.HTTPWebNode.GetHTTPReqResp.UserName := Edit2.Text;
  HTTPRIO1.HTTPWebNode.GetHTTPReqResp.Password := Edit3.Text;
  Servis := GetIHizliService(False, Edit1.Text, HTTPRIO1);

  SetLength(Giris, 1);
  Giris[0] := InputInvoiceModel2.Create;

  if ComboBox1.ItemIndex = 0 then
   Giris[0].AppType := 1 // 1 efatura
  else
   Giris[0].AppType := 3; // 3 earşivfatura

  Giris[0].DestinationIdentifier := '4620553774';
  Giris[0].DestinationUrn := 'urn:mail:' + 'mehmetguverdik@gmail.com';
  Giris[0].SourceUrn := 'urn:mail:' + 'defaultgb@hizlibilisimteknolojileri.net';
  Giris[0].IsDraft := False;
  Giris[0].IsDraftSend := False;
  Giris[0].LocalId := '';
  Giris[0].UpdateDocument := False;
  Giris[0].InvoiceModel := InvoiceModel2.Create;
  Giris[0].InvoiceModel.invoiceheader := InvoiceHeader2.Create;

  CreateGuid(Uid);
  ETTN := GuidToString(Uid);
  ETTN := StringReplace(ETTN, '{', '', [rfReplaceAll]);
  ETTN := StringReplace(ETTN, '}', '', [rfReplaceAll]);
  Giris[0].InvoiceModel.invoiceheader.UUID := ETTN;

  Giris[0].InvoiceModel.invoiceheader.Invoice_ID := 'PRM' + '2020' + FormatFloat('000000000', random(1000));
  Giris[0].InvoiceModel.invoiceheader.IssueDate := FormatDateTime('yyyy-mm-dd', DateTimePicker1.DateTime);
  Giris[0].InvoiceModel.invoiceheader.IssueTime := FormatDateTime('yyyy-mm-dd hh:mm:ss',
   DateTimePicker1.DateTime);
  Giris[0].InvoiceModel.invoiceheader.ProfileID := ComboBox2.Text;
  Giris[0].InvoiceModel.invoiceheader.InvoiceTypeCode := ComboBox3.Text;
  Giris[0].InvoiceModel.invoiceheader.DocumentCurrencyCode := 'TRY';

  // **** FATURA ALT TOPLAM ******************
  LineExtensionAmount := TXSDecimal.Create;
  LineExtensionAmount.AsBcd := 5169.49; // Tutar

  AllowanceTotalAmount := TXSDecimal.Create;
  AllowanceTotalAmount.AsBcd := 2203.39; // İskonto toplam

  TaxInclusiveAmount := TXSDecimal.Create;
  TaxInclusiveAmount.AsBcd := 5169.49; // Vergi Dahil Tutar

  PayableAmount := TXSDecimal.Create;
  PayableAmount.AsBcd := 3500; // Ödenecek tutar
  // ******************************************************************************************

  CalculationRate := TXSDecimal.Create;
  CalculationRate.AsBcd := 1; // kur TL için çarpan..

  Giris[0].InvoiceModel.invoiceheader.LineExtensionAmount := LineExtensionAmount; // Tutar
  Giris[0].InvoiceModel.invoiceheader.AllowanceTotalAmount := AllowanceTotalAmount; // iskonto toplamı
  Giris[0].InvoiceModel.invoiceheader.TaxInclusiveAmount := TaxInclusiveAmount; // vergi dahil tutar
  Giris[0].InvoiceModel.invoiceheader.PayableAmount := PayableAmount; // Ödenecek tutar
  Giris[0].InvoiceModel.invoiceheader.CalculationRate := CalculationRate; // döviz kuru
  Giris[0].InvoiceModel.invoiceheader.Note := 'Fatura AÇIKLAMA Bilgisi';
  Giris[0].InvoiceModel.invoiceheader.OrderReferenceId := 'İrsaliye No 001';
  Giris[0].InvoiceModel.invoiceheader.OrderReferenceDate :=
   FormatDateTime('yyyy-mm-dd', DateTimePicker1.DateTime); // İrsaliye Tarih..
  Giris[0].InvoiceModel.customer := Customer2.Create;
  Giris[0].InvoiceModel.customer.IdentificationID := '4620553774'; // Vergi No = VKN ..
  Giris[0].InvoiceModel.customer.PartyName := 'Firma Adı MEHMET GÜVERDİK';
  Giris[0].InvoiceModel.customer.TaxSchemeName := 'Vergi Daire SEYHAN';
  Giris[0].InvoiceModel.customer.CountryName := 'Ülke TÜRKİYE';
  Giris[0].InvoiceModel.customer.CityName := 'ADANA';
  Giris[0].InvoiceModel.customer.CitySubdivisionName := 'SEYHAN';
  Giris[0].InvoiceModel.customer.StreetName := 'Adres SEYHAN - ADANA';
  Giris[0].InvoiceModel.customer.ElectronicMail := 'mehmetguverdik@gmail.com';
  Giris[0].InvoiceModel.customer.WebsiteURI := 'www.guverdik.com';
  Giris[0].InvoiceModel.customer.Telefax := '+90 5XX XXX XX XX';
  Giris[0].InvoiceModel.customer.Telephone := '+90 5XX XXX XX XX';
  Giris[0].InvoiceModel.customer.Person_FirstName := 'MEHMET';
  Giris[0].InvoiceModel.customer.Person_FamilyName := 'GÜVERDİK';

  SetLength(Irsaliye, 1);
  Irsaliye[0] := Despatchs.Create;
  Irsaliye[0].DespatchDocumentID := 'İrsaliye No 001'; // İrsaliye Tarih..
  Irsaliye[0].DespatchDocumentIssueDate := FormatDateTime('yyyy-mm-dd', DateTimePicker1.DateTime);
  Giris[0].InvoiceModel.Despatchs := Irsaliye;

  // **** FATURA KALEMLERİ *********************************************
  SetLength(FaturaKalem, 2); // Fatura Kalemi 2 ADET olduğu için ..

  // *******************************************************************************************************
  // 1.SATIR FATURA KALEMİ ***********
  Quantity_Amount := TXSDecimal.Create;
  Quantity_Amount.AsBcd := 1; // MIKTAR ..
  Price_Amount := TXSDecimal.Create;
  Price_Amount.AsBcd := 2966.102; // TUTAR ..
  Allowance_Percent := TXSDecimal.Create;
  Allowance_Percent.AsBcd := 42.62; // İSKONTO YUZDE ..
  Allowance_Amount := TXSDecimal.Create;
  Allowance_Amount.AsBcd := 1264.24; // ISKONTO TUTAR ..
  Price_Total := TXSDecimal.Create;
  Price_Total.AsBcd := 2008.20; // TOPLAM ..

  Tax_Base := TXSDecimal.Create;
  Tax_Base.AsBcd := 2966.102 - 1264.24; // TUTAR - ISKONTO_TUTAR ..
  Tax_Perc := TXSDecimal.Create;
  Tax_Perc.AsBcd := 18; // KDV YUZDE ..
  Tax_Amnt := TXSDecimal.Create;
  Tax_Amnt.AsBcd := 306.34; // KDV TUTAR ..
  SetLength(KalemVergi, 1); // Satırda ikinci bir VERGI varsa. O Zaman 2 ..
  KalemVergi[0] := LineTax.Create;
  KalemVergi[0].Tax_Code := '0015'; // VERGI KODU, 2. Vergi ÖRNEK ÖTV = 9015 ..
  KalemVergi[0].Tax_Name := 'KDV'; // VERGI ADI ..
  KalemVergi[0].Tax_Base := Tax_Base; // VERGI MATRAH ..
  KalemVergi[0].Tax_Perc := Tax_Perc; // VERGI ORAN ..
  KalemVergi[0].Tax_Amnt := Tax_Amnt; // VERGI TUTAR ..
  KalemVergi[0].Tax_Exem_Code := ''; // istisna kodu KDV TUTARI 0 ise doldurulmaz
  KalemVergi[0].Tax_Exem := ''; // istisna açıklması KDV TUTARI 0 ise doldurulmalı

  FaturaKalem[0] := InvoiceLine.Create;
  FaturaKalem[0].ID := 1; // FATURA KALEM SATIR NO ..
  FaturaKalem[0].Item_Name := 'FLOPPY DISK';
  FaturaKalem[0].Quantity_Amount := Quantity_Amount; // miktar
  FaturaKalem[0].Price_Amount := Price_Amount; // fiyat
  FaturaKalem[0].Quantity_Unit_User := 'C62'; // birim AC62 = ADET ..
  FaturaKalem[0].Allowance_Percent := Allowance_Percent; // iskonto oranı
  FaturaKalem[0].Allowance_Amount := Allowance_Amount; // iskonto tutarı
  FaturaKalem[0].Price_Total := Price_Total; // toplam tutar
  FaturaKalem[0].lineTaxes := KalemVergi;
  // 1.SATIR FATURA KALEMİ SONU ***********
  // *******************************************************************************************************

  // *******************************************************************************************************
  // 2.SATIR FATURA KALEMİ ***********
  Quantity_Amount := TXSDecimal.Create;
  Quantity_Amount.AsBcd := 1; // MIKTAR ..
  Price_Amount := TXSDecimal.Create;
  Price_Amount.AsBcd := 2203.39; // TUTAR ..
  Allowance_Percent := TXSDecimal.Create;
  Allowance_Percent.AsBcd := 42.62; // İSKONTO YUZDE ..
  Allowance_Amount := TXSDecimal.Create;
  Allowance_Amount.AsBcd := 939.15; // ISKONTO TUTAR ..
  Price_Total := TXSDecimal.Create;
  Price_Total.AsBcd := 1491.80; // TOPLAM ..

  Tax_Base := TXSDecimal.Create;
  Tax_Base.AsBcd := 2203.39 - 939.15; // TUTAR - ISKONTO_TUTAR ..
  Tax_Perc := TXSDecimal.Create;
  Tax_Perc.AsBcd := 18; // KDV YUZDE ..
  Tax_Amnt := TXSDecimal.Create;
  Tax_Amnt.AsBcd := 227.56; // KDV TUTAR ..
  SetLength(KalemVergi, 1); // Satırda ikinci bir VERGI varsa. O Zaman 2 ..
  KalemVergi[0] := LineTax.Create;
  KalemVergi[0].Tax_Code := '0015'; // VERGI KODU, 2. Vergi ÖRNEK ÖTV = 9015 ..
  KalemVergi[0].Tax_Name := 'KDV'; // VERGI ADI ..
  KalemVergi[0].Tax_Base := Tax_Base; // VERGI MATRAH ..
  KalemVergi[0].Tax_Perc := Tax_Perc; // VERGI ORAN ..
  KalemVergi[0].Tax_Amnt := Tax_Amnt; // VERGI TUTAR ..
  KalemVergi[0].Tax_Exem_Code := ''; // istisna kodu KDV TUTARI 0 ise doldurulmaz
  KalemVergi[0].Tax_Exem := ''; // istisna açıklması KDV TUTARI 0 ise doldurulmalı

  FaturaKalem[1] := InvoiceLine.Create;
  FaturaKalem[1].ID := 1; // FATURA KALEM SATIR NO ..
  FaturaKalem[1].Item_Name := 'HARD DISK';
  FaturaKalem[1].Quantity_Amount := Quantity_Amount; // miktar
  FaturaKalem[1].Price_Amount := Price_Amount; // fiyat
  FaturaKalem[1].Quantity_Unit_User := 'C62'; // birim AC62 = ADET ..
  FaturaKalem[1].Allowance_Percent := Allowance_Percent; // iskonto oranı
  FaturaKalem[1].Allowance_Amount := Allowance_Amount; // iskonto tutarı
  FaturaKalem[1].Price_Total := Price_Total; // toplam tutar
  FaturaKalem[1].lineTaxes := KalemVergi;
  // 2.SATIR FATURA KALEMİ SONU ***********
  // *******************************************************************************************************

  Giris[0].InvoiceModel.invoiceLines := FaturaKalem;
  Cevap := Servis.SendInvoiceModel(Giris);
  ShowMessage(Cevap[0].Message_);

  AppType := 3; // e Arşiv ..
  SetLength(GUIDList, 1);
  GUIDList[0] := ETTN; // '00AA0586-5437-48DF-941C-D6DECCBDC8EE';

 finally
  for Sayac := 0 to length(Giris) - 1 do
   Giris[Sayac].Free;
  for Sayac := 0 to length(Cevap) - 1 do
   Cevap[Sayac].Free;
 end;

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
 Servis: IHizliService;
 Cevap: DocumentContent2;
 ETTN: String;
 dosyayaz: TFileStream;
begin

 MemoLog.Lines.Clear;

 HTTPRIO1.HTTPWebNode.GetHTTPReqResp.UserName := Edit2.Text;
 HTTPRIO1.HTTPWebNode.GetHTTPReqResp.Password := Edit3.Text;
 Servis := GetIHizliService(False, Edit1.Text, HTTPRIO1);

 ETTN := VirtualTable1UUID.AsString;
 Cevap := Servis.GetDocumentFile(ComboBox4.ItemIndex + 1, ETTN, 'PDF', False);

 if Cevap.IsSucceeded then
 begin
  dosyayaz := TFileStream.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName) + ETTN + '.' + 'PDF', fmCreate);
  dosyayaz.Write(Cevap.DocumentFile, length(Cevap.DocumentFile));
  dosyayaz.Free;
  ShellExecute(Handle, 'open', PWideChar(ExtractFilePath(Application.ExeName) + ETTN + '.' + 'PDF'), nil,
   nil, SW_SHOWNORMAL);
 end else begin
  ShowMessage('Baaşrısız');
 end;

end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
 Servis: IHizliService;
 Cevap: DocumentContent2;
 ETTN: String;
 dosyayaz: TFileStream;
begin

 MemoLog.Lines.Clear;

 HTTPRIO1.HTTPWebNode.GetHTTPReqResp.UserName := Edit2.Text;
 HTTPRIO1.HTTPWebNode.GetHTTPReqResp.Password := Edit3.Text;
 Servis := GetIHizliService(False, Edit1.Text, HTTPRIO1);

 ETTN := VirtualTable1UUID.AsString;
 Cevap := Servis.GetDocumentFile(ComboBox4.ItemIndex + 1, ETTN, 'XML', False);

 if Cevap.IsSucceeded then
 begin
  dosyayaz := TFileStream.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName) + ETTN + '.' + 'XML', fmCreate);
  dosyayaz.Write(Cevap.DocumentFile, length(Cevap.DocumentFile));
  dosyayaz.Free;
  ShellExecute(Handle, 'open', PWideChar(ExtractFilePath(Application.ExeName) + ETTN + '.' + 'XML'), nil,
   nil, SW_SHOWNORMAL);
 end else begin
  ShowMessage('Baaşrısız');
 end;

end;

procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
begin
 if Key = VK_ESCAPE then
  Close;
end;

procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
begin
 DateTimePicker1.Date := Now - 5;
 DateTimePicker2.Date := Now;
end;

procedure TForm1.HTTPRIO1AfterExecute(const MethodName: string; SOAPResponse: TStream);
var
 Str: string;
 Sl: TStringList;
begin
 Sl := TStringList.Create;
 try
  SOAPResponse.Seek(0, soFromBeginning);
  Sl.LoadFromStream(SOAPResponse);
  Str := Sl.Text;
 finally
  FreeAndNil(Sl);
 end;
 LogEkle('CEVAP OLARAK GELEN XML KODLARI' + #13#10#13#10 + Str + #13#10);
end;

procedure TForm1.HTTPRIO1BeforeExecute(const MethodName: string; SOAPRequest: TStream);
var
 StrList1: TStringList;
begin
 inherited;
 StrList1 := TStringList.Create;
 try
  SOAPRequest.Position := 0;
  StrList1.LoadFromStream(SOAPRequest);
  LogEkle('GÖNDERİLECEK XML KODLARI' + #13#10#13#10 + StringReplace(StrList1.Text, '><', '>' + #13#10 + '<',
   [rfReplaceAll]) + #13#10);
 finally
  StrList1.Free;
 end;
end;

procedure TForm1.LogEkle(Str1: String);
begin
 MemoLog.Lines.Add(FormatDateTime('hh:nn:ss', Now) + ' ' + Str1);
end;

end.

Test Portal adres : http://portaltest.hizliteknoloji.com.tr/accounting/login yukarıdaki kullanıcı adı ve şifre girilir

Örnek uygulamnın gönderdiği TEST PORTAL ekran görünütüsü
Örnek uygulamadan alınan PDF görüntüsü
Örnek UYGULAMA dan indirilen XML görüntüsü